งานบัญชี และภาษี ต้องเชื่อถือ ไว้ใจได้
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ วางใจเลือก อีเทอร์นอล ซิสเต็มส์

1. บริการด้านบัญชีและภาษี

ยื่นแบบประจำเดือนประกอบด้วย

       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

       - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

       - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

       - จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

       - จัดทำและแบบแจ้งเข้า แจ้งออก สำนักงานประกันสังคม

ยื่นแบบประจำปีประกอบด้วย

       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

       - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

       - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

       - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภงด.1ก

2. บริการงานด้านจดทะเบียน

- รับจดจัดตั้งบริษัท

- รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท

3. บริการงานด้านสอบบัญชี

ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)